Clădirea liceului la început de drum
Noul aspect al clădirii liceului
Liceul iarna
Sala de info cu calculatoarele noi
Sală de clasă
Atelierul
Noile dotări în atelier
Cantina și Internatul


Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu

Bălan-Harghita

Str 1 Decembrie nr 40/A

Tel/fax 0266 330 958

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

        TEMATICA

ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013

Nr crt

TEMATICA

RESURSE

TERMEN

RESPONSABIL

1

 

·      Aprobarea constituirii claselor, repartizarea dirigintilor

·      Numirea responsabililor comisiilor metodice

·      Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoală la alta, respectiv dintr-o clasă în alta

·      Propunerea tematicii pentru planul managerial al Consiliului de administratie si stabilirea tematicii pentru Consiliile Profesoral şi de administraţie pentru anul scolar 2013– 2014

·      Stabilirea atributiilor membrilor Consiliului de Administratie

 

·      Aprobarea Regulamentul Intern

·      Stabilirea componentei si atributiilor comisiilor de lucru din scoală

 

·         Validarea raportului general privind analiza activitătii in anul scolar 2012-2013

·         Validarea Planului managerial și a documentelor aferente anului școlar 2013-2014

 

·         Stabilirea serviciului pe şcoală

 

Planul de scolarizare 2014-2015

Resurse umane (continuitate/competentă)

ROFUIP / RI / cereri transfer

 

Planul managerial 2013-2014

Planul managerial educativ 2013-2014

 

 

Legea nr..1/2011 – Legea Educatiei Nationale

 

ROFUIP

 

Regulamentul Intern

Fisa postului / Analiza resp. comisii metodice

Rezultate

obtinute în anul scolar 2012-2013

Avizul Consiliul Profesoral

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie

2013

 

Director

 

 

 

 

Director/ sefi CM

 

 

 

Coordonator CEAC

 

 

 

 

 

Coord. proiecte programe

2

·         Avizarea statului de functii pentru personalul didactic si didactic auxiliar si supunerea spre aprobare ISJ

·         Avizarea statului de functii pentru personalul nedidactic si supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite

·         Aprobarea listelor pentru acordării burselor scolare

·         Aprobarea calificativelor anuale pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic

 

Normativ de încadrare

 

 

Normativ de încadrare

 

 

Legislatia în vigoare

Rapoarte de activitate/ Fisa postului/Fise

autoevaluare-evaluare

Fisa postului

 

 

Oct.

 

2013

Director –contabil şef

 

 

 

Director contabil şef

 

 

C. acordare burse

3

·      Avizarea proiectului planului de scolarizare pentru anul scolar 2013 – 2014

·      Aprobarea repartizării temelor pentru
proiectul de specialitate în vederea susţinerii
examenului         pentru         certificarea
competenţelor profesionale

 

 

Metodologia de aprobare a cifrei de scolarizare

/ Prevederi ISJ

 

Nov.

2013

 

Director

 

C. pt curriculum Olah Csaba

4

 

·Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate in anul bugetar 2013

·              Avizarea proiectului de buget anual si înaintarea spre aprobare Consiliului Local

 • Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă

 

Cereri/Rapoarte depuse

Norme financiar-contabile

Legea Bugetului

Criterii individuale scrise/propuneri director

 

Decembrie 2013

 

Director/CP

 

Director/ Administrator financiar

 

Director adj

5

 • Situatia inventarului scolii / Raportul comisiei de casare
 • Aprobarea repartitiei bugetului anual
 • Pregătirea simulărilor examenului de
  bacalaureat

 

 

Norme financiar-contabile

Ianuarie

2014

Administrator financiar

 

6

 • Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoală la alta, respectiv dintr-o clasă în alta pentru semestrul II
 • Validarea Raportului privind starea si calitatea educatiei – semestrul I

 

 • Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul scolar 2014-2015

 

 

 • Avizarea vacantării posturilor didactice

ROFUIP

 

 

Raport privind starea si calitatea educatiei –

Semestrul I

 

Metodologia miscării personalului didactic din

învătământul preuniversitar

 

 

 

Februarie

2014

Presedinte de sedinta C.A.

 

Director

 

 

Director / secretar

7

 

 • Aprobarea disciplinelor optionale pentru anul scolar 2014-2015
 • Analiza   rezultatelor   obţinute   la simulările examenului de bacalaureat şi stabilirea măsurilor de remediere

Processe-verbale de la sedintele cu parintii si tabelele cu optiunile elevilor si ale parintilor

Martie

2014

 

Comisia pentru curriculum

8

Analiza activităților extrașcolare și extracurriculare

Rapoarte Scoala altfel

Aprilie 2014

Director adj

9

 • Raport privind evaluarea corecta, partială si finală a activitătii fiecărui compartiment de munca si a fiecărui angajat al scolii
 • Avizarea programului de încheire festivă a anului scolar 2013-2014
 • Aprobarea cererilor de continuitate pentru profesorii suplinitori

Fisa postului

Mai

2014

Director

Presedinte de sedinta C.A.

 Responsabili CM

 

10

 • Stabilirea măsurilor administrativ - gospodăresti pentru vacanta de vara

 

Program activităti administrativ

Planul managerial

Iunie

2014

Director

Presedinte de sedinta C.A.

 

 

                                              Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie in sedinta din …………………………

 

            Director,                                                                                                                           Presedinte de sedinta,  

Prof. Roman Rodica