Clădirea liceului la început de drum
Noul aspect al clădirii liceului
Liceul iarna
Sala de info cu calculatoarele noi
Sală de clasă
Atelierul
Noile dotări în atelier
Cantina și Internatul

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1 Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările Legii învăţământului nr.1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat este condusa de un consiliul de administraţie. Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul administrativ.

 

CAPITOLUL al II-lea

COMPONENTA

 

Art. 3 a) Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ este format din: director, director adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primarului, reprezentant ai părinţilor, 1-3 reprezentanţi ai cadrelor didactice, reprezentantul agenţilor economici si un reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior, contabilul.

b) În mediul rural de va avea în vedere ca în Consiliul de Administraţie al unităţii coordonatoare sa fie reprezentate corespunzător unităţile de învăţământ arondate.

c) În funcţie de mărimea si complexitatea unităţii de învăţământ, Consiliul de Administraţie va fi format din 9-15 membri aleşi/desemnaţi după cum urmează :

 

Nr. crt.

Reprezentant

Funcţia

Organismul care alege/desemneaza

 

1.

Pîrvan Sorina Gabriela   

Director

De drept, conform legii

2.

Mereș Erika  

Director adjunct

De drept, conform legii

3.

Orbán Loránd Levente   

Reprezentantul consiliului local

Consiliul local

4.

Székely Ágnes

Reprezentantul consiliului local

Consiliul local

5.

Balint Monica

Reprezentantul primarului

Primarul

6.

Vrabie Mariana

Reprezentanţi ai părinţilor

Consiliul reprezentativ al părinţilor al unităţii de învăţământ

7.

Náznán Ibolya  

Cadru didactic

Consiliul Profesoral

8.

Ferencz Zoltán

Cadru didactic

Consiliul Profesoral

9.

Cărăușu Daniela Maria    

Lider Sindical

Membrii de sindicat din unitate

10.

Oláh Csaba

Lider Sindical

Membrii de sindicat din unitate

11.

Pal Oana Georgiana        

Reprezentantul elevilor pentru ciclul secundar superior

Consiliul Elevilor

 

d) Numărul membrilor Consiliului de Administratie al fiecarei unitati de învatamânt este propus de directorul unitatii si aprobat de inspectorul scolar general al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, în functie de marimea scolii, gradul de complexitate a activitatii acesteia si de conditiile specifice în mediu rural/urban, dispersia locatiilor în care se desfasoara procesul de învatamânt si activitatile sociale etc.

 

CAPITOLUL al III-lea

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

 

Art. 4 (1) Membrii Consiliului de Administratie se aleg/se desemneaza pentru o perioada de 4 ani, dupa cum urmeaza :

a) Reprezentantii cadrelor didactice sunt alesi prin vot secret, în primul consiliu profesoral, din rândul cadrelor didactice cu o buna pregatire profesionala si prestigiu în rândul colegilor, o tinuta morala deosebita si care manifesta interes si atasament fata de unitatea de învatamânt.

b) Reprezentantii parintilor sunt alesi de catre Consiliul reprezentativ al parintilor, prin vot deschis, dintre parintii elevilor scolarizati în unitatea de învatamânt, care au o tinuta morala deosebita si se bucura de prestigiu si respect în fata comunitatii.

c) Reprezentantul agentilor economici este desemnat de catre asociatiile patronale sau consiliul local, prin vot deschis, dintre agentii economici cu un bun potential de afaceri, care se bucura de prestigiu în fata comunitatii, si au legaturi cu unitatea de învatamânt pe linia formarii profesionale a salariatilor proprii sau copii scolarizati în unitatea de învatamânt.

d) Reprezentantul consiliului local este desemnat de catre consiliul local.

e) Reprezentantul primarului este desemnat de primar.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt reconfirmati anual de catre organismele care i-au ales/desemnat.

Art. 5 În cazul în care unii membrii ai consiliului de administratie nu sunt reconfirmati, din diverse motive –

-        absente nemotivate în timpul anului de învatamânt,

-        lipsa de interes pentru activitatile scolii,

-        nu mai doresc sa faca parte din consiliul de administratie,

-        nu mai sunt cadre didactice ale unitatii de învatamânt,

-        au savârsit abateri de la tinuta morala cunoscute de comunitate sau sanctionate de lege etc. - ei sunt înlocuiti de acele organisme care i-au ales/desemnat.

Art. 6 Directorul unitatii de învatamânt este Presedintele Consiliului de Administratie. În absenta directorului, directorul adjunct preia prerogativele de Presedinte al Consiliului. În situatia în care si directorul adjunct lipseste, precum si în unitatile de învatamânt în care nu exista director adjunct , directorul desemneaza un cadru didactic, membru al Consiliului de Administratie, care preia în lipsa sa prerogativele de Presedinte al Consiliului.

Art. 7 În activitatea de conducere, directorul este ajutat, dupa caz, de directorul adjunct si se bazeaza pe consiliul profesoral si consiliul scolar.

Art. 8 (1) Consiliul de Administratie desemneaza din rândul salariatilor un secretar, de regula secretarul unitatii de învatamânt, fara drept de vot, care asigura convocarea la sedinte a membrilor consiliului si întocmirea proceselor verbale si care aduce la cunostinta salariatilor hotarârile adoptate.

(2) Secretarul Consiliului de Administratie comunica reprezentantului / reprezentantilor organizatiei / organizatiilor sindicale din unitate o copie a procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie si hotarârea Consiliului de Administratie în termen de 2 zile de la data desfasurarii sedintei.

Art. 9 Planificarea anuala a activitatii si a sedintelor Consiliului de Administratie se face de catre Presedintele acestuia si se prezinta spre aprobare Consiliului, la prima întrunire a acestuia, la începutul fiecarui an de învatamânt.

Art. 10 Consiliul de Administratie îsi desfasoara activitatea în sedinte ordinare, trimestrial si în sedinte extraordinare, la cererea Presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor acestuia.

Art. 11 Prezenta membrilor la sedintele Consiliului de Administratie este obligatorie. Sedintele sunt statutare daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor.

Art. 12 La sedintele Consiliului de Administratie participa cu statut de observator, fara drept de vot, reprezentantul/reprezentantii organizatiei/organizatiilor sindicale din unitatea de învatamânt, numai daca aceste organizatii fac dovada oficiala ca apartin federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura învatamânt.

Art. 13 La sedintele Consiliului de Administratie pot participa, când este cazul, ca invitati fara drept de vor, contabilul sau administratorul financiar al unitatii de învatamânt sau alti salariati ai unitatii de învatamânt a caror participare este necesara în functie de natura problemelor aflate pe ordinea de zi a sedintei.

Art. 14 Consiliul de Administratie adopta hotarâri prin vot deschis, cu majoritate simpla. Directorul unitatii de învatamânt pune în executare hotarârea Consiliului de Administratie prin emiterea de decizii scrise.

Art. 15 Dezbaterile, punctele de vedere ale participantilor si hotarârile Consiliului de Administratie se consemneaza în Registrul de procese verbale al Consiliului de Administratie, care este înseriat si numerotat de catre secretarul Consiliului. În functie de votul exprimat, membrii Consiliului de Administratie îsi asuma întreaga responsabilitate, în fata legii, pentru hotarârile luate.

 Art. 16 Hotarârile Consiliului de Administratie sunt obligatorii pentru tot personalul unitatii de învatamânt, inclusiv pentru conducerea acesteia. În cazul în care hotarârile Consiliului de Administratie încalca prevederile legale, presedintele are obligatia sa suspende aplicarea acestor hotarâri si sa informeze în scris în acest sens inspectoratul scolar sau, dupa caz, consiliul local, în termen de 3 zile de la adoptarea acesteia. În termen de 5 zile calendaristice de la primirea sesizarii, inspectoratul scolar, respectiv presedintele consiliului local, dupa caz, se vor pronunta asupra legalitatii hotarârii Consiliului de Administratie.

 

CAPITOLUL al V-lea

ATRIBUTII

 

Art. 17 Consiliul de Administratie asigura respectarea prevederilor care decurg din legi, hotarâri, ordonante si ordonante de urgenta ale Guvernului, din ordine ale ministrului si decizii ale inspectoratului scolar/consiliului local si stabileste masuri privind aplicarea acestora.

Art. 18 Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:

1. aproba fisa de identificare a unitatii de învatamânt ;

2. avizeaza proiectele Planului de dezvoltare si ale Planului anual de actiune a unitatii de învatamânt ;

3. avizeaza statul de functii pentru personalul didactic si didactic auxiliar conform metodologiei Ministerului Educatiei si Cercetarii si le supune spre aprobare inspectoratului scolar ;

4. avizeaza statul de functii pentru personalul nedidactic întocmit de directorul unitatii si îl supune spre aprobare ordonatorului principal de credite ;

5. definitiveaza si aproba tematica si graficul sedintelor Consiliului de Administratie, propuse de presedinte ;

6. stabileste prin hotarâri proprii responsabilitatile membrilor Consiliului de Administratie ;

7. aproba Regulamentul Intern al scolii, cu consultarea reprezentantului / reprezentantilor organizatiei/organizatiilor sindicale din unitate;

8. avizeaza proiectul Planului de scolarizare;

9. avizeaza proiectul de buget anual ce urmeaza a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local ;

10. aproba repartitia bugetului anual si propune modalitati legale de majorare a acestuia;

11. avizeaza corectiile propuse de director în bugetul de învatamânt;

12. avizeaza trecerea - în conditiile legii - a economiilor realizate de la unele articole si capitole de cheltuieli, aferente finantarii proportionale, la alte articole sau capitole aferente finantarii proportionale;

13. aproba Planul de venituri si cheltuieli al activitatilor autofinantate;

14. aproba grila de evaluare privind acordarea salariului de merit pentru personalul angajat în unitatea de învatamânt, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura învatamânt;

15. aproba acordarea salariului de merit si a premiilor pentru personalul unitatii de învatamânt ;

16. aproba acordarea salariului de merit si a premiilor din fondul de salarii prevazut în bugetul de venituri si cheltuieli;

17. solutioneaza contestatiile privind stabilirea salariilor si acordarea gradelor si treptelor profesionale ale personalului didactic auxiliary si nedidactic;

18. stabileste membrii Comisiei paritare, din partea unitatii;

19. aproba grila de salarizare diferentiata pentru fiecare din angjatii scolii care presteaza activitati suplimentare în folosul unitatii/învatamântului sau care se rematca în activitatea prestata, pe baza careia directorul negociaza contractele individuale de munca;

20. aproba sau retrage bursele de scolarizare, de studiu si de merit pentru elevi;

21. aproba transferurile scolare ale elevilor, în conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Învatamânt Preuniversitar în vigoare;

22. analizeaza restrângerile de activitate ale personalului angajat în unitate, conform reglementarilor în vigoare;

23. avizeaza vacantarea posturilor didactice;

24. aproba acordarea, conform bugetului, din veniturile proprii realizate de premii si ajutoare materiale (rechizite scolare, îmbracaminte, hrana la cantina etc.) elevilor cu rezultate foarte bune la învatatura si celor cu probleme sociale;

25. aproba propunerile de scoatere la licitatie a unor spatii pentru închiriere, pe o perioada limitata, si le înainteaza Consiliului local;

26. administreaza, prin delegare din partea consiliului local, terenurile si cladirile în care se desfasoara activitatile unitatii de învatamânt, indiferent de apartenenta patrimoniala a acestora - domeniu public, proprietate a altor persone juridice sau a scolii;

27. aproba fisa si criteriile de evaluare pentr personalul didactic auxiliar si nedidactic;

28. aproba calificativele anuale ale personalului angajat, stabilite conform fisei postului si a criteriilor de evaluare, la propunerea Presedintelui, cu consultarea directorului adjunct si a responsabililor comisiilor metodice/catedrelor;

29. aproba constituirea formatiunilor de studiu, repartizarea dirigintilor si a învatatorilor la clase, propusa de director;

30. aproba programele obiectelor optionale studiate în anul scolar urmator;

31. aproba planificarea anuala a concediilor de odihna pe baza cererilor individuale scrise ale personalului unitatii de învatamânt si a propunerilor directorului, împreuna cu reprezentantul / reprezentantii organizatiei / organizatiilor sindicale din unitate ;

32. exercita orice alte atributii care îi revin potrivit prevederilor legale.

Art. 19 Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii :

1. este conducatorul unitatii de învatamânt si o reprezinta în relatia cu persoanele juridice si fizice, inclusiv cu administratia si comunitatea locala;

2. exercita conducerea executiva a unitatii de învatamânt;

3. prezideaza sedintele Consiliului de Administratie ;

4. pregateste si prezinta Consiliului de Administratie toate proiectele de documente ce urmeaza a fi aprobate sau avizate de catre acesta;

5. prezinta Consiliului rapoarte semestriale si anuale privind starea institutiei sau alte rapoarte solicitate de Consiliul de Administratie;

6. urmareste aplicarea în practica a hotarârilor Consiliului de Administratie;

7. propune Consiliului de Administratie acordarea burselor;

8. realizeaza legatura între Comitetul reprezentativ al parintilor pe scoala si Consiliul de Administratie;

9. propune eliberarea din functie a membrului Condiliului, angajat al unitatii de învatamânt, care a absentat nemotivat la trei sedinte sau care nu si-a îndeplinit atributiile si propune Consiliului Profesoral un alt cadru didactic, din acelasi ciclu sau structura scolara, pentru locul ramas vacant;

10. aproba concediile de odihna, concediile de studii si orice alte concedii fara plata;

11. avizeaza schema orara a unitatii de învatamânt si aproba programul de functionare a acesteia, graficul desfasurarii examenelor de diferenta si al examenelor de corigenta;

12. propune inspectoratului scolar suspendarea cursurilor si graficul de recuperare al orelor, în situatii speciale;

13. avizeaza scoaterea din inventar a obiectelor si mijloacelor fixe, propuse de catre Comisia de inventariere si casare;

14. propune spre aprobare inspectoratului scolar deplasarile în tara si în strainatate ale elevilor si personalului unitatii de învatamânt (excursii, tabere, competitii sportive, schimburi de experienta, seminarii, cursuri, burse etc.);

15. atribuie orele ramase neocupate, prin cumul sau plata cu ora, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate.

 

CAPITOLUL al V-lea

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

 

Art. 20 Calitatea de membru în Consiliul de administratie nu presupune atribuirea unei indemnizatii de sedinta.

 Art. 21 Eliberarea din calitate de membru al Consiliul de administratie în timpul anului de învăţământ se poate face la cererea scrisă a persoanei, la cererea motivata a Preşedintelui sau a 2/3 din numărul membrilor.

Art. 22 Prezentul regulament se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii si intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României.

Art. 23 Prevederile prezentului Regulament abroga prevederile OMEN nr. 3224/1996 si ale OMEN 3310/1998.